Website in opbouw...

 

 

Hoe het allemaal begon...

De Vrije Basisschool Sint-Tillo Sint-Jozef vindt haar oorsprong in de "Weezenschool voor meisjes" die opgericht werd op 16 mei 1836.

Het Gesticht der Zusters van Liefde was gelegen langs de zuidkant van de Roeselaarsestraat, ongeveer vanaf de Wijngaardstraat naar het westen lopende tot bijna aan de Ommegangstraat.

We citeren uit het "Parochieboek van Iseghem"

" ...Binnen het beluik des gestichts der Zusters van Liefde en onder hare zorg, schuilt ook het Weezenmeisjeshuis, hetwelk den 16 mei 1836 ingericht geworden is. Voor iedere arme weeze betaelt het armbestuur dry frank te maende..."
"... De arme weezeknechtjes, die in 't byzonder aenbesteed zyn, kosten elk meer dan het dubbel..."

In 1862 werd overgegaan naar het echt onderwijs naast het geven van een goede opvoeding. Pastoor J. De Bruyne werd aanzien als de stichter van het “Wezenhuis voor Meisjes”. Hij was de eerste pastoor te Izegem van 1834 tot 1863 en bleef daarna nog bestuurder van het klooster. Pastoor J. De Hulster is meer als uitbouwer van het klooster te beschouwen. Hij was pastoor van 1891 tot 1900.

Uit het archief de Zusters van Liefde:

"... Van 1845 tot 1920 genoten 239 meisjes een christelijke opvoeding. Sommigen werden aanvaard vanaf 4 à 5 jaar, enkel vanaf anderhalf jaar om er te verblijven tot 21 jaar."
"... In 1895 kwam er een "Weeshuis van jongens" tot stand. Dezen waren tot hiertoe door 't armbestuur bij particulieren uitbesteed."
"... Betreffende de weeskinderen, diende er gezorgd voor degelijk onderwijs. Twee zusters behalen aan de Normaalschool van Eecloo het diploma van lager onderwijs."
"... In 1906 bekwamen we een derde klas (gemengd) voor de lagere studiejaren der weesjes. Ook het onderwijs werd in ons klooster, onder den oorlog, niet verwaarloosd."

Op 13 juli 1923 keurt de Gemeenteraad een aanvraag goed om de school voortaan als "Aangenomen Onderwijs" te betoelagen.

In 1925 zijn er al 5 lagere klassen en 2 bewaarklassen. In 1928 is er een gebrek aan klaslokalen; de jongens (niet-wezen) mogen de lessen blijven volgen tot en met het tweede leerjaar.
Later zouden de weesjongens hetzelfde lot ondergaan en liepen dan school aan het Sint-Jozefsgesticht, al bleven ze inwonen tot hun 18 jaar.

Omdat de school in 1930 praktisch uitsluitend door niet-wezen werd bezocht, werd afgestapt van de oude naam; het werd de 'School van de Engelbewaarder'.

Op 22 november 1944 werd definitief afgezien van het opnemen van weeskinderen, en daardoor werd ook het gemengd onderwijs afgebouwd. Omstreeks 1950 was de school een pure meisjesschool geworden.
Dat betekent helemaal niet dat de schoolbevolking in aantal achteruitging : in 1945 al was de kaap van de 500 overschreden. Op 2 juli 1960 werd de eerste steen gelegd van een modern gebouw aan de westkant, dat op 13 mei 1963 plechtig werd ingezegend.

In 1976 fusioneerde de lagere meisjesschool van Ave Maria met de Engelbewaarder. De naam werd nogmaals veranderd, nu in 'Sint-Tilloschool'. Op 12 december 1979 werd het kleuter-en lager onderwijs in Ave Maria opgedoekt, en de leerlingen werden ondergebracht in de ondertussen afgewerkte nieuwe vleugel van de Sint-Tilloschool, Roeselaarsestraat 43.

Vanaf 1 september '87 worden ook jongetjes ingeschreven in het eerste leerjaar. Het gemengd onderwijs in de Izegemse scholen was een feit geworden.

Bij de aanvang van het schooljaar '98-'99 is er een fusie met de lagere afdeling van het Sint-Jozefscollege. Ouders kunnen op beide vestigingen hun kind inschrijven van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
De school krijgt nu de naam "Vrije Basisschool Sint-Tillo Sint-Jozef", met als nieuw adres: Baron de Pélichystraat 6 te 8870 Izegem.

Op 1 september 1999 is er een gewijzigde structuur : op de administratieve vestigingsplaats Sint-Tillo is er een volledige kleuterafdeling en de eerste drie leerjaren van de lagere afdeling.
Op de vestigingsplaats Sint-Jozef zijn er alleen nog leerlingen van het 4de, 5de en het 6de leerjaar. De school telt op 1 september 1999 in de kleuterafdeling 156 kleuters en in de lager afdeling 333 leerlingen.

In het schooljaar 2005-2006 werd officieel de website van de Vrije Basisschool Sint-Tillo Sint Jozef op het internet geplaatst (users.skynet.be/tiljo/)

In het schooljaar 2007-2008 werd de website in een nieuw kleedje geplaatst en er werd een nieuwe domeinnaam aangemaakt: www.schoolsinttillosintjozef.be

Eind augustus 2018 nam Mevr. M. Depypere afscheid als directie van de school wegens pensionering.

De directie, mevr. N. Windels,  zorgt vandaag samen met heel het schoolteam voor de goede werking van de school !

Vanaf 1 september 2019 krijgt de school een nieuwe naam. Voortaan heten we 'DE STADSPAREL'.